பிறப்புறுப்புகளில் ஏன் சோப்பைப் பயன்படுத்தக் கூடாது? என்று தெரியுமா?

பிறப்புறுப்புகளில் ஏன் சோப்பைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்பதை அறிவியல் பூர்வமாக விரிவாக விவரிக்கும் …

Read More