தமிழகத்தில் பழைய மின்சார மீட்டர்களுக்கு பதிலாக புதிய டிஜிட்டல் மீட்டர்கள் பொருத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வாறு மாற்றபடும் “டிஜிட்டல் மீட்டர்களுக்கு யாரும் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை”

தமிழகத்தில் பழைய மின்சார மீட்டர்களுக்கு பதிலாக புதிய டிஜிட்டல் மீட்டர்கள் பொருத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வாறு மாற்றபடும் “டிஜிட்டல் மீட்டர்களுக்கு யாரும் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை”

பணம் கொடுத்தால்தான் மீட்டர் புதிய மீட்டர் பொருத்துவோம் என்று சொன்னால் தாராளமாக வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடுங்கள்.

 

நமது வசத்திக்காக டிஜிடல் மீட்டர் பொருத்தப்படவில்லை வாரியத்தின் வசதிக்காக பொருத்தப்படுகின்றது.

மீட்டர் பொருத்த வரும் பணியாளரிடம் அடையாள அட்டை கேளுங்கள் இருந்தால் அனுமதியுங்கள் இல்லையேல் திருப்பி அனுப்பிவிடுங்கள்.

பணம் கேட்டால் அவரது பெயர் (அடையாள அட்டையில் இருக்கும் ) குறிப்பிட்டு அருகில் உள்ள EE அவர்களுக்கு, AE அவர்களுக்கு,CE அவர்களுக்கு புகார் அளிக்கலாம்.
EE அவர்களும் உடந்தையாக இருந்து வசூலித்தால் EB விஜிலன்சுக்கு உடனடியாக புகார் அளிக்கவும்.

விஜிலன்ஸ் முகவரி EB VIGILANCE :
Tamil Nadu Electricity Board Ltd.,
Anna salai, Opp LIC Office, Chennai-2.
PH : 044 -28520416, 28412753.
Fax: 044-28520749, 28522837.