இந்த கதையை பத்துதடவ கேட்டாலும் சிரிப்பை அடக்க முடியாது !

இந்த கதையை பத்துதடவ கேட்டாலும் சிரிப்பை அடக்க முடியாது ! யார் எதை சொன்னாலும் செல்பவர்கள் முதலில் அதற்கு தகுதியானவரா என்று சிந்தித்துப் பார்த்து பின்னர் முடிவெடுங்கள்…